Шофьорски курсове

Aдминистративнонаказателна отговорност

За извършени нарушения в Закона за движението по пътищата са предвидени следните принудителни административни мерки:

KAT
 1. Временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач:
  • за когото видимо се установи, че не отговаря на медицинските или психологическите изисквания -до отпадане на основанието за това;
  • който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда или е под въздействието на друго упойващо вещество - до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 6 месеца;
  • който поради незнание е извършил немаловажно нарушение на правилата за движение -до успешното полагане на проверочен изпит
  • който извършва обществен превоз на пътници или товари с превозно средство, което не е включено в списъка към лиценз - до решаване въпроса за отговорността му, но за не повече от един месец.
  • който управлява МПС без контролен талон в нарушение на чл. 157 от ЗДП;
  • който управлява МПС без застраховка „Гражданска отговорност" - до предоставяне на сключена валидна застраховка.
 2. Временно спиране от движение на МПС:
  • до отстраняване на неизправността, когато МПС е технически неизправно, включително и когато съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове или шумът са над установените норми или конструкцията му е изменена без съответното разрешение;
  • до отстраняване на несъответствието, когато МПС превозва опасен товар, но не отговаря на изискванията за класа и вида на превозвания товар;
  • на собственик, който няма задължителната застраховка „Гражданска отговорност", до сключването й;
  • с което се извършва обществен превоз на пътници или товари, без да е включено в списък към лиценза или удостоверението за регистрация - до решаване на въпроса за отговорността на извършителя на нарушението;
  • когато МПС е със снети шумозаглушители.
 3. Задържане на отговорно пазене до установяване на собствеността на регистрирано или подлежащо на регистриране ППС, на което идентификационният номер на рамата (шасито), поставен от производителя, липсва поради заличаване или отстраняване или е променен.
 4. изземване на свидетелството за управление на лице, което не е изпълнило задължението си да го върне в съответната служба на МВР при отнемане на всички контролни точки за извършени нарушения.
 5. преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е:
  • паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото местоположение на МПС се уведомява районното полицейско управление, а разходите,
  • направени във връзка с преместването, са за сметка на лицето или организацията, поискала това;
  • паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано ППС, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението; извършилите преместването уведомяват съответното РПУ, откъдето собственикът научава къде се намира автомобилът му; разходите по преместването са за сметка на собственика на МПС; в случая се заплаща и такса за отговорно пазене на преместения автомобил, която се начислява от момента на уведомяването на районното полицейско управление.
  • без табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.

Принудителните административни мерки (без тези, касаещи преместване на неправилно паркирано ППС) се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол, определени в Закона за движението по пътищата.

Обжалването на заповедите се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Подадената жалба не спира изпълнението на приложената административна мярка. Когато за преминаването по пътя на превозни средства на спешната медицинска помощ, противопожарната охрана или на полицията се налага преместването на неправилно паркирани ППС, на собствениците на тези превозни средства не се полага обезщетение, включително и застрахователно, ако на преместените превозни средства са нанесени щети.