Целта на шофьорски курсове с автоинстуктор Юлиан Матев е да даде качествено обучение на приемливи цени. Освен часовете за кормуване на курсистите се предоставят и учебни помагала във вид на книги и в електронен вид поместени на страниците на сайта. На всеки едни кандидат-шофьор се отделя индивидуално време за обяснения и дискусия по теоритичните въпроси.

Цели на обучението

Основната цел на обучението е водачът да придобие знания и умения за безопасно управление на превозно средство и поведение, с което да не застрашава живота и здавето на хората, да не създава опастност за движението и да не причинява имуществени вреди.

Водачът на моторното превозно средство от категория „В“ трябва да има познания, умения и поведение, които да му позволяват:

 • да спазва законовите разпоредби и по-специално тези, които имат за цел предотвратяването на пътно-транспортни произшествия и осигуряването на поточност на пътното движение;
 • да предвижда и разпознава опасните ситуации в движението и да предценява тяхната сериозност;
 • да владее моторното превозно средство, което управлява така, че да не създава опасни ситуации и да реагира адекватно при възникването им;
 • да открива технически неизправности, които застрашават безопасността на движението и взема съответните за това мерки;
 • да се съобразява с всички фактори, които влияят върху неговото поведение, за да може да осигурява във всеки момент от управлението на моторното превозно средство условия за максимална сигурност
 • да не застрашава сигурността на участниците в движението и да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници, каквито са пещеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства.

Kонкретни цели на обучението – придобиване на знания, умения и поведение, определени във функционалната характеристика на водача, утвърдена от Министъра на транспорта.

Подготовка за теоретичен изпит

През месец октомври 2011г. се въведоха промени в организацията, съдържанието и процедурата по провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Съдържание на теоретичните изпити:

 • всеки изпитен тест се състои от 45 въпроса, разпределени в три изпитни листа;
 • въпросите има по 2, 3 или 4 отговора, верните от кито са 1, 2 или 3 (броят на верните отговори е обявен прдварително): отговорът се приема за правилен, ако кандидатът е отбелязал всички верни отговори, без грешните;
 • въвежда се точкова система за оценяване на резултатите от изпитите: общият им брой в един изпитен тест е 97, като разпределението на точките в отделните листове е следното:
  ЛИСТ 1 – 36 точки, ЛИСТ 2 – 37 точки, ЛИСТ 3 – 24 точки;
  в зависимост от трудността, въпросите носят 1, 2 или 3 точки – положителна оценка се поставя, когато кандидатът има не по-малко от 87 точки от общия брой (категории B и B1).

Броят изпитни въпроси за категории B и B1 е 45. Общият брой точки е 97. Минималният брой точки за успешно положен изпит е 87.

Броят изпитни въпроси за категории A и A1 е 39. Общият брой точки е 87. Минималният брой точки за успешно положен изпит е 78.

Организация на теоритичния изпит:

 • тестовете се отпечатват само в един екземпляр (комбинация от въпросите в различните тестове не се повтарят);
 • верните отговори в изпитните листове се пазят в системата и не се визуализират;
 • на тестовете не се вписват данните на кандидатите – те се съдържат в уникален баркод;
 • времето за решаване на теста е 40 минути;
 • резултатите се нанасят автоматично в информационната система на ИА „АА“ в реално време.

Проверката на изпитните тестове, които кандидатите решават по време на изпита, става по електронен път чрез сканиране на изпитните листове. Оценяването се извършва непосредствено след приключване на изпита на всеки кандидат.

Получаване на свидетелство за управление на МПС

 1. Завършаване на целия курс на обучение
 2. Явяване на кандидат-водачите на изпит
 3. Успешно издържан теоритичен изпит
 4. Успешно завършен практически изпит
 5. Получаване на свидетелство за правоуправлвние.