Пътно превозно средство (ППС) е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.

Моторно превозно средство (МПС) е пътно превозно средство, снабдено с двигател за предвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

Автомобил е недвуколесно безрелсово моторно превозно средство, което се използва за превозване на пътници и товари или за теглене на други пътни превозни средства. Към автомобилите се приравняват и тролейбусите. В зависимост от предназначението си автомобилите биват:

  • леки – за превозване на пътници, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8;
  • товарни – за превозване на товари и/или за теглене на ремарке; автобуси – за превозване на пътници с повече от 8 места за сядане без мястото на водача;
  • специални – с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването им за други цели.

Трактор е моторно превозно средство, предназначено за извършване на специфични дейности, както и за теглене на товарни ремаркета.

Самоходна машина е съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение.

Ремарке е пътно превозно средство, предназначено да бъде теглено от моторно превозно средство. Към ремаркетата се приравняват и полуре-маркетата.

Полуремарке е пътно превозно средство, което се прикачва към моторно превозно средство така, че част от него лежи върху моторното превозно средство.