Автоинстуктор Юлиан Матев предлага шофьорски курсове за възстановяване на отнети контролни точки. Провеждането на такъв курс става по договаряне с кандидата.

Всеки водач служебно разполага в досието си в КАТ с определен брой контролни точки (39), които се отнемат, т. е. намаляват съобразно допуснатите нарушения на правилата за движение.

Отнемане и възстановяване на точки

 1. Водач, на когото са отнети всички контролни точки, губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на МВР
 2. Лице, което е загубило правоспособността да управлява МПС по предходната точка, след като е върнало свидетелството си за управление, има право да бъде допуснато до изпит пред съответните органи за придобиване на такава правоспособност, но не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнато свидетелството.
 3. Точките могат да се възстановяват в следните случаи:
  • ако водач на МПС в продължение на 2 години не допусне някое от нарушенията, за коитс е предвидено отнемане на точки, точките му се възстановяват до първоначалния максимален размер. Двегодишният период започва да тече от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, за което са отнети точки;
  • при преминаване на допълнително обучение се възстановяват 13 на брой, но не повече от един път за една календарна година, като с това не се надвишава размерът на максималния брой контролни точки (39). Това е възможно само при погасени задължения към КАТ;
  • след успешно полагане на изпит за придобиване на правоспособност от водач, на когото са отнети всички контролни точки, точките му се възстановяват до първоначалния размер.

Технология на отнемането на контролни точки

 1. Органите на полицията, осъществяващи контрол на пътното движение, нямат право да отнемат контролни точки.
 2. Контролните точки се отнемат само с издадено наказателно постановление. При обжалване на наказателното постановление и отменяне на същото от съда се възстановяват контролните точки.
 3. Броят на отнетите, възстановените и оставащите контролни точки за всеки водач на МПС се водят от службата за отчет на водачите на МПС.
 4. Водачите, на които са отнети всички контролни точки, губят правото да управляват МПС, а свидетелствата им за управление се изземват на основание чл. 171, т. 4 от ЗДП.